Takläggare

Säkra tak föds redan på ritbordet

Arkitekter och konstruktörer som ritar och planerar nya hus som ska byggas har ett särskilt ansvar för arbetsmiljön enligt AML, Arbetsmiljölagen. Så har det sett ut sedan 1991. Det betyder att när en arkitekt skissar på ett nytt hus, eller en annan typ av byggnad, ska säkerheten vägas in redan under planeringen av konstruktionen. Arkitektens särskilda ansvar innebär att de ska se till att arbetsmiljön beaktas i byggskedet och i det framtida bruket av huset/byggnaden.

Just när det gäller tak är det alltså så, att ansvaret för säkerhetsboven ska finnas med redan på arkitektens ritbord. Här ska behovet av säkerhetsanordningar på tak och takens infästningar i den bärande konstruktionen finnas med direkt från början.

plåttak

Flera parter har ansvar

När väl ett takarbete har kommit igång finns det en rad olika aktörer som har ansvar för säkerheten. Fastighetens ägare har ansvar för att skyddsanordningar finns och fungerar på taket för att skydda de som sak arbeta där.

Arbetsgivare till takläggare, och takläggarna själva, har enligt AML en skyldighet att samarbeta för en tillräckligt bra arbetsmiljö. Båda parter - arbetsgivare och arbetstagare ska förstås alltid samarbete för detta ändamål - vid takarbete är det av största vikt där ett fall från taket kan leda till en dödsolycka på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska göra det som behövs för att förebygga fara. Arbetstagaren ska inte utsättas för olycksfall eller på annat sätt riskera sin hälsa. Arbete på höga tak anses vara ett särskilt farligt arbete, ingen anställd får arbete ensam med takläggning.

Den som är arbetstagare ska också göra sin del i arbetsmiljöarbetet och aktivt deltaga för att förebygga farliga situationer och ohälsa.

Det finns alltså givna föreskrifter som ska följas. Det handlar bland annat om vilka skyddsanordningar som ska användas och vilka försiktighetsåtgärder som krävs för att försöka undvika ohälsa och olycksfall vid arbete på tak.

Plikt att varna vid fara

Om någon part skulle upptäcka att takarbetet innebär fara ska den som är arbetsgivare eller det fackliga skyddsombudet bli underrättade på en gång. Det är mycket viktigt för att kunna undvika fara.

Arbetsmiljöverket är den myndighet som utövar tillsyn över AML, arbetsmiljölagen, och kan rikta förbud mot farligt arbete när det saknas tillräckliga skyddsåtgärder.

Om en arbetsgivare skulle välja att strunta i de regler som finns gällande takarbete riskerar denne att få betala sanktionsavgifter. Det är Arbetsmiljöverket som kan sätta in dessa avgifter som anses kraftfulla. Detta enligt en ändring i AML, arbetsmiljölagen från 2015.

 

Vi lägger papp-, plåt- och tegeltak av hög kvalitet!